Opublikowano:

Rozliczanie prądu w 2023r. – wytyczne dla ROD

Ustawa zróżnicowała ceny energii elektrycznej dla działkowców w 2023r.  Część prądu (pakiet = 250kWh na działkę) będzie rozliczana wg cen z 2022r., reszta wg cen aktualnych. Rodzi to wątpliwości, jak rozliczać pobór prądu w ROD. Dlatego Krajowy Zarząd PZD wydał w tej sprawie wytyczne.

Generalną zasadą przyjętą w wytycznych jest – w rozliczeniach z działkowcami ROD posługuje się cenami stosowanymi przez dostawcę zewnętrznego. Zatem zużycie do 250 kWh rozliczane jest wg stawek z 2022r., po przekroczeniu tego poziomu przez działkowca, wg stawek aktualnych. To, że sąsiad nie zużył swojego pakietu, nie spowoduje przeniesienia go na innego działkowca. W takim przypadku „resztka” pakietu posłużyć może rozliczeniu zużycia ogólnoogrodowego.

Jeżeli po rozliczeniu wpłat od działkowców i rachunków opłaconych przez ROD do dostawcy prądu, powstanie nadwyżka, Zarząd ROD ma obowiązek przeznaczyć ją na pokrycie kosztów opłaty energetycznej w 2024r. – odpowiednio obniży tę opłatę .

http://pzd.pl/artykuly/27431/188/Rozliczanie-pradu-w-2023r—wytyczne-dla-ROD.html

Opublikowano:

Informacja

Informujemy,że od 3.04.planujemy puszczanie wody w ROD na wszystkich Ogrodach. Prosimy o zamontowanie wodomierzy. Dokładne godziny zostaną podane w następnej informacji.

Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na puszczenie wody podamy inny termin.

Opublikowano:

Walne zebranie 2023

Informujemy, że 18.03.2023r odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze ,w którym uczestniczyło 96członków PZD ROD.Po przyjęciu porządku obrad oraz regulaminu zebrania przystąpiono do realizacji punktów obrad. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności zarządu oraz komisji rewizyjne nastąpiło zatwierdzenie tych sprawozdań. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie.Następnie prezes przedstawił plan pracy na 2023r a księgowa OFK preliminarze finansowe. W planie pracy znalazła się m.in. inwestycja dot. wymiany ogrodzenia na Ogr I od strony ul. Siemianowickiej oraz wykonanie zadaszenia i furtki na śmietniku na Ogr.II i III.W dalszej kolejności zatwierdzono kooptację członków do składu zarządu i w dalszej kolejności przystąpiono do podjęcia uchwał dotyczących wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych. (Wysokość opłat w zakładce Opłaty 2023) oraz w głosowaniu przyjęto wnioski zarządu dotyczące w/w inwestycji .Obecni na zebraniu członkowie PZD dyskutowali m.in na temat wyrzucanych śmieci, przepełnionego parkingu na Ogr.I oraz nierównościach na alejkach.

Opublikowano:

Walne Zebranie

Zarząd ROD informuje ,że dnia 18.03.2023r o godz.14.30 (I termin) 15.00 (IItermin) odbędzie się Walne zebranie sprawozdawcze .Materiały sprawozdawcze dostepne będą w dniach 9-10.03. w godz. 15.00-17.00 w biurze zarządu.

Zaproszenia zostaną wysłane do członków PZD ROD Przyjaźń.

Opublikowano:

Uwaga

Informujemy, że
Uchwałą nr 1/XVII/2022 Krajowej Rady PZD do roku 2024. została przedłużona kadencja organów PZD tj. zarządów,komisji rewizyjnych .W związku z powyższym informujemy,iż w tym roku odbędzie się Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD .

Opublikowano:

Uwaga!!!

Zarząd ROD informuje,że 15 listopada upłynął termin opłaty za zużyte media na działce tj.energię i wodę. Prosimy o uregulowanie opłat .

Informujemy również ,że do tej pory nie wszyscy podali odczyt wodomierzy ,prosimy o podanie odczytów telefonicznie ,pocztą elektroniczną lub wrzucając odczyt do skrzynki przy biurze

Opublikowano:

Informacja

Ceny prądu dla działkowców– PZD apeluje o korektę ustawy

paź 3, 2022

Sejm przyjął ustawę w sprawie ochrony odbiorców energii elektrycznej w 2023 rNiestety, przepisy dotyczące działkowców nie uwzględniają specyfiki większości ogrodów, gdzie rozliczenia odbywają się w oparciu o tzw. podliczniki. W efekcie ochrona nie obejmie większości działkowców. Dlatego KZ PZD skierował do władz Senatu propozycję konkretnych zmian. Apel w tej sprawie otrzymali również wszyscy senatorowie.

29.09.22r. Sejm uchwalił ustawę mającą służyć ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. Bardzo krótki czas procedowania ustawy w Sejmie (rządowy projekt wpłynął 27.09) sprawił, że KZ PZD nie zdołał zgłosić uwag na etapie prac sejmowych. Tymczasem analiza ustawy prowadzi do wniosku, że – pomimo zamiaru ustawodawcy by objąć działkowców ochroną – w praktyce będzie inaczej. W ROD – w których rozliczenie prądu odbywa się w oparciu o tzw. podliczniki – pula energii w cenie „ochronnej” wynieść ma 2000 kWh na cały ogród (rocznie).

Dlatego Prezes PZD skierował do władz Senatu oraz wszystkich senatorów wystąpienia, w którym zwrócił się o korektę ustawy. W biurze jednostki krajowej PZD opracowano konkretne propozycje zmian wraz z uzasadnieniem. Propozycja sprowadza się do wprowadzenia mechanizmu, który limit energii dostępnej dla działkowców na preferencyjnych warunkach cenowych powiązałby z ilością działek w ROD. Zmiana zakłada, że na 1 działkę przypadanie 250 kWh  rocznie. Z informacji pozyskanych z wybranych OZ wynika, że ilość ta odpowiada ok. 70 % średniego zużycia energii przypadającego na działkę w ROD w 2021r.

Poniżej zamieszczamy wystąpienie Prezesa PZD do Marszałka Senatu (analogiczne przesłano do członków Prezydium Senatu i indywidualnych senatorów), tekst ustawy uchwalonej przez Sejmtekst zmian proponowanych przez PZD wraz z uzasadnieniem.

1) Pismo Prezesa PZD do Marszałka Senatu 

2) Tekst ustawy uchwalonej przez Sejm 

3) Tekst zmian proponowanych przez PZD

Opublikowano:

WAŻNE!!!!!

W ZWIĄZKU Z UNIEWAŻNIENIEM PRZEZ OKRĘGOWY ZARZĄD ŚLĄSKI PZD W KATOWICACH UCHWAŁY ,PODJĘTEJ PRZEZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD ROD PRZYJAŹŃ w DN.2703.2022, DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI JAZDY POJAZDÓW MECHANICZNYCH PO ALEJKACH ROD INFORMUJEMY,ŻE OD DNIA 26.07.2022r. WPROWADZONY ZOSTAŁ ZAKAZ JAZDY POJAZDÓW MECHANICZNYCHNA TERENIE ROD ,WYJĄTEK STANOWI PRAWO WJAZDU NA DZIAŁKĘ POJAZDEM OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ LUB LUB POJAZDEM DOWOŻĄCYMTAKĄ OSOBĘ NA DZIAŁKĘ , PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA WYDANEGO PRZEZ ZARZĄD ROD NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

ZEZWOLENIA NA WJAZD WYDAWANE BĘDĄ W GODZ.16.00-17.00 28.07.2022- CZWARTEK i 04.08.2022

OD 01.08.2022 ZOSTANĄ ZAMKNIĘTE SZLABANY NOWYMI KŁÓDKAMI.

W CZWARTKI OD GODZ.10.00 DO GODZ.20.00 SZLABANY ZOSTANĄ OTWARTE DLA DZIAŁKOWCÓW CHCĄCYCH DOWIEŻĆ NA DZIAŁKĘ MATERIAŁY BUDOWLANE,NAWOZY ITP.

W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH PO UZGODNIENIU Z PREZESEM ZARZĄDU LUB GOSPODARZEM BEDZIE MOŻLIWOŚĆ DOWOZU TOWARU W INNYM TERMINIE

Opublikowano:

Pasjonata

Miło nam poinformowac naszych działkowców, o rekordach w uprawie warzyw jednego z naszych działkowców, który jest prawdziwym pasjonatą w uprawie warzyw. Pan Tomasz jest rekordzistą Polski w uprawie największego kabaczka o wadze 74,50 kg . Rekord świata to kabaczek o wadze 116 kg.

Ogórek wyhodowany przez naszego działkowca ma 98,8cm , a rekord swiata to 106cm. Mamy ogromna nadzieje,że Panu Tomaszowi uda się pobić oba rekordy świata czego serdecznie życzymy i bedziemy trzymać kciuki aby tak sie stało w tym roku.

Opublikowano:

INFORMACJA

Zarząd informuje,jezeli na OGr.będą niszczone skrzynki z licznikami energii elektrycznej to kosztami naprawy obciążeni zostaną działkowcy podłaczeni do zniszczonej skrzynki

Jednocześnie działkowcy proszeni są o ograniczenie zużycia energii na ogr.I podczas weekendów . Zbyt duże obciążenie powoduje przerwy w dostawie energii na Ogrodzie.

Opublikowano:

Granty dla ROD

Utworzono: 10 czerwiec 2022

Ostatnio ukazały się doniesienia dziennikarskie o ogromnych możliwościach dofinansowaniu ogrodów działkowych, co rozbudziło nadzieje działkowców na pozyskanie funduszy do realizacji różnych przedsięwzięć na działkach.
Działkowcy pomyśleli, że będą mogli pozyskać pieniądze na sfinansowanie np. zbiornika deszczówki, kompostownika, budowę zbiornika szamba, itp.
Obecnie już wiemy o co chodzi, na pewno nikt indywidualnie nic nie dostanie…
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła KONKURS na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, w tym adaptacja do zmian klimatu, w terminie od dnia 30 maja 2022 r. – zakończenie naboru wniosków upłynie z chwilą wyczerpania kwoty grantowej.
O co konkretnie chodzi i jakie są wady przedsięwzięcia powodujące, że nie możemy przystąpić do konkursu?
1. Konkurs dotyczy przede wszystkim obszarów miejskich, a celem jest wyłonienie najlepszych projektów, które przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych.
2. Konkurs nie jest przeznaczony dla indywidualnych działkowców, a dla stowarzyszeń ogrodowych i dotyczy przedsięwzięć realizowanych na wspólnej infrastrukturze.
3. Jest to konkurs, a więc trzeba opracować i przedstawić projekt przedsięwzięcia, wysłać do ARiMR, gdzie powołana komisja raz w miesiącu ogłosi kto wygrał ( zdobył grant ). Nie wszyscy będą zwycięzcami.
4. W ramach projektu mogą być realizowane wyłącznie te, które są umieszczone w „Wykazie” rodzajów inwestycji możliwych do finansowania z grantów, określonych w „Regulaminie konkursu”, a obowiązkowo należy realizować co najmniej jeden projekt z części A „Wykazu” tj. podstawowego zakresu Inwestycji.
5. Z przyznanego grantu obligatoryjnie 50% kwoty przeznaczone jest na realizację projektu z części A „Wykazu”. Gdy realizacja dotyczy części B można maksymalnie otrzymać na jej sfinansowanie 30% przyznanego grantu, a dla części C do 10% grantu.
6. Wysokość kwoty grantu wynosi od 10.000zł do 100.000 zł.

Opublikowano:

Informacja

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU

 Polski Związek Działkowców RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „PRZYJAŹŃ” w Bytomiu ogłasza przetarg na remont poszycia dachowego na budynku Domu Działkowca

  Dane kontaktowe: tel. 517 735 050

e-  mail: ogrodyprzyjazn@gmail.com                                               

W związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie poszycia dachowego na budynku Domu Działkowca ,  Zarząd ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyjaźń ” w Bytomiu.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie remontu poszycia  dachowego  o wymiarze 400m2

Ogólne warunki zamówienia:

Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.

Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany wykonawca.

Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym przez Wykonawcę zakresu robot zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzenia i technologie spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w jednym egzemplarzu. Prace powinny być wykonane w terminie uzgodnionym z Zarządem ROD „Przyjaźń ”.

Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru końcowego robót.

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

Zakres obejmuje:

-wykonanie pokrycia blachą z wykonaniem łacenia  400m2 ,

 -wykonaniem folii

-rozebranie i wykonanie obróbek blacharskich o rozwinięciu ponad 25cm -36,5m2

– przemurowanie 2  kominów nad dachem 0,48m3

– rozebranie i ponowne zamontowanie rynien i rur spustowych

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w kwocie brutto z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert;

– cena, należy podać cenę brutto                                                                        

– doświadczenie,                                                                                             

– czas wykonania robót,   

Oferty prosimy składać w siedzibie Zarządu ROD „Przyjaźń ” w Bytomiu  ul. Siemianowicka 107 w zaklejonych kopertach”
w uzgodnionych telefonicznie terminach, tel. 517 735 050

Termin zgłaszania ofert  do  15 czerwca 2022 r.


Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające pełną jej identyfikację (NIP, REGON, KRS).Powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu

Opublikowano:

POŻEGNANIE

Z głebokim żalem zawiadamiamy,iż dnia 24.05.2022r. zamarł nasz Przyjaciel i Prezes ROD Przyjaźn Bogusław Hajduga.Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele p.w Matki Bożej Piekarskiej w Katowicach- Tysiącleciu Górnym dnia 27.05.2022r.o godz.10.00 .Uroczystości Pogrzebowe odbędą się na Nowym Cmentarzu Parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach-Tysiącleciu.

Rodzinie składamy najgłębsze wyrazy współczucia

Przyjaciele z Zarządu i Komisji Rewizyjne ROD Przyjaźń

Opublikowano:

Informacja

W dniu 10 maja br., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 50 mln zł na granty dla rodzinnych ogrodów działkowych, które będą realizowały zadania w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Dokument ten ma stanowić podstawę dla realizacji przez ARiMR programu grantów na rzecz inwestycji realizowanych w rodzinnych ogrodów działkowych. Należy podkreślić, że informacje medialne, z których wynika, że „dotacje” miałyby trafiać bezpośrednio do działkowców nie znajdują pokrycia w faktach. Z dokumentów, do których dostęp uzyskał PZD wynika, że granty mają być kierowane do ogrodów, a nie indywidualnych działkowców. Jest to konsekwencja rozwiązań przyjętych w programie unijnym, z którego mają być finansowane dotacje.

Jednocześnie Krajowy Zarząd PZD informuje, że od kilku miesięcy prowadził rozmowy z ARiMR w sprawie opracowania założeń do projektu, który ma umożliwić  wykorzystanie środków z funduszy unijnych na inwestycje w ROD. W „Aktualnościach Związkowych” nr 6/2022, który dotrze do Zarządów ROD ok. 20 maja br., zamieściliśmy na ten temat obszerną informację przeznaczoną dla Zarządów ROD. Ogrody, które wezmą udział w konkursie grantowym, po ogłoszeniu go przez ARiMR, będą mogły ubiegać się o środki na zadania inwestycyjne wyszczególnione w Regulaminie konkursu. W „Aktualnościach Związkowych” zamieszczono Wykaz rodzajów inwestycji możliwych do finansowania z grantów udzielanych w ramach projektu ARiMR.

Z dokumentów przedstawionych do opiniowania PZD wynikało, że ROD uczestnicząc w konkursie będzie mógł otrzymać grant w wysokości do 100 tys. zł (zasada ogólna). Minimum 50% wartości grantu powinno być przeznaczone na zadania stricte proekologiczne i prośrodowiskowe, zaś maksymalnie 30% grantu na zadania typowo inwestycyjne, dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej w ogrodach.  Ponadto do 10% grantu może służyć sfinansowaniu przygotowania dokumentacji technicznej zadań a 10% na zarządzanie realizacją zadań.  

Krajowy Zarząd PZD uważa, że środki zadeklarowane w programie – łącznie ok 50 mln zł – mogą w wyraźny sposób przyczynić się do rozwoju infrastruktury zielonej i infrastruktury technicznej w ROD. Stąd też PZD czyni starania by przygotować ROD do udziału w konkursie.

Tak jak wspomniano kształt programu określi ARiMR. Z informacji uzyskanych przez PZD wynika, że w Agencji trwają jeszcze prace nad dokumentami. To w nich ostatecznie zostaną określone warunki i tryb w jakim odbędzie się konkurs grantowy. Ogłoszenie konkursu nastąpi najprawdopodobniej przed 1 czerwca br. Dopiero wówczas ROD będą mogły składać wnioski o przyznanie grantu, które będą rozpatrywane przez oddziały regionalne ARiMR w rundach miesięcznych.

Nad dokumentami do projektu KZ PZD współpracował z ARiMR poprzez konsultacje, zgłaszanie poprawek i propozycji zapisów. Dokumentacja ta jest dosyć skomplikowana, ponieważ musi odpowiadać wymogom dokumentów unijnych. Dlatego w PZD trwają już przygotowania do działań, które mają pozwolić na wsparcie ROD w procesie ubiegania się o granty.

KZ PZD planuje organizację szkoleń dla wyznaczonych pracowników z Okręgów. Po ogłoszeniu konkursu grantowego przez ARiMR KZ PZD powoła w Okręgach pełnomocników, którzy będą umocowani do podpisywania wniosków o przyznanie grantu, umów o powierzenie grantu i innych dokumentów konkursu, jak również opiekunów dla wniosków składanych przez ROD. Szczegółowe zadania pełnomocników i opiekunów zostaną określone w uchwale KZ PZD oraz w szczegółowych wytycznych. OZ PZD będą przez cały czas trwania konkursu grantowego ściśle współpracowały oraz udzielały wszechstronnej pomocy Zarządom ROD na każdy etapie tj. pozyskiwania finansowania, realizacji zadań oraz rozliczania projektu.

Aktualnie trwają ostatnie uzgodnienia pomiędzy ARiMR a KZ PZD dotyczące formalnych kwestii związanych z uczestnictwem PZD – ROD w konkursie. Od ich wyników uzależnione są warunki na jakich ROD miałyby uczestniczyć w konkursie. Jeżeli ustalenia te przyniosą pozytywny finał do końca maja PZD powinien być gotowy na udział w konkursie.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 11 maja 2022r.

Opublikowano:

Walne zebranie 2022r

Dnia 27.03 2022r w świetlicy Domu działkowca odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD. W zebraniu uczestniczyło 78 członków PZD ,co stanowi 18% ogółu. Na zebraniu podjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu ROD ,Komisji Rewizyjnej ROD oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021r. Podjęto również uchwały dotyczące opłat na rok 2022 i terminu ich wnoszenia.Opłaty należy wnosić do 31.05.2022r.Podjęto również uchwałe dotyczącą realizacji zadania inwestycyjnego – Remontu pokrycia dachowego Domu działkowca. Członkowie PZD obecni na Zebraniu podjęli również uchwały dotyczące przyjęcia planu pracy jak i preliminarza na rok 2022. Wszystkie opłaty są w zakładce OPŁATY 2022.

Opublikowano:

INFORMACJA dot.opłat

Na Walnym Zebraniu zdecydowano,że opłaty ogrodowe pozostaną na takim samym poziomie jak w 2020 roku. Zmianie uległa kwota za wywóz śmieci oraz podjęto Uchwałe o jednorazowej dodatkowej opłacie 50,00zł za lampy ,która w części podzielona będzie na pokrycie strat oraz na wymianę lamp na lampy energooszczędne. Opłata to dotyczy działek; od 1 do 157 na OGR.I oraz działek na OGR.IV . Opłaty wnosimy do końca sierpnia na konto bankowe
Nr konta : 43 8591 0007 0420 0980 0895 0001 

Przypominamy ,że opłaty za zużyte media w sezonie dokonujemy do 15 listopada bieżącego roku.

Opublikowano:

ZAPROSZENIE

Zarząd ROD Przyjaźń zaprasza wszystkich członków PZD na Walne zebranie sprawozdawcze,które odbędzie się dnia 10.07.2021r w świetlicy Domu Działkowca .

Początek obrad;

w I terminie godz.16.00

w II terminie godz. 16:30

Materiały sprawozdawcze dostepne są do wglądu w dniach 01.07.2021 -02.07.2021 w godz. 15.00 do 17.00 w biurze zarządu

Opublikowano:

Uwaga!!! NOWI DZIAŁKOWCY

Witaj!

Jako nowy działkowiec rozpoczynasz swoją przygodę z ogrodnictwem działkowym. Już za chwilę będziesz cieszył się urokami swojej działki. Abyś lepiej poznał Nasze stowarzyszenie zapraszamy Cię do udziału w szkoleniu, które pozwoli Ci poznać podstawowe zagadnienia naszej działalności. Szkolenie możesz odbyć na dwa sposoby: • webinar

Prześlij nam swoje zgłoszenie wypełniając krótki formularz zamieszczony na stronie www.slaski-ozpzd.pl w zakładce szkolenia. W odpowiedzi otrzymasz wiadomość powitalną z datą i linkiem do szkolenia. • logując się na platformę dla nowych działkowców Na stronie www.slaski-ozpzd.pl (zakładka „szkolenia) znajduje się panel do odbycia szkolenia w formie prezentacji. Po zapoznaniu się z materiałami musisz tylko zaliczyć krótki test. Prawidłowo go wypełniając otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia. Powodzenia!

Okręg Śląski PZD w Katowicach

Opublikowano:

WAŻNE

Przypominamy ,ze NIE WYRZUCAMY do pojemników na śmieci gruzu, mebli, lodówek i innych odpadów wielkogabarytowych . Z informacji jaką otrzymaliśmy od firmy wywożącej odpady te nie będą zabierane. Działkowcy wyrzucają w/w elementy na własny koszt.

NIE WYRZUCAMY ODPADÓW ZIELONYCH ,zgodnie z zapisem w REGULAMINIE RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

’działka musi być wyposażona w kompostownik”.

Opublikowano:

UWAGA KOMUNIKAT

W związku z bardzo złą sytuacją epidemiczną związaną z rozwojem trzeciej fali zachorowań na COVID-19, jak również aurą sprzyjającą rozpoczęciu aktywności działkowców na działkach w ROD, Krajowy Zarząd PZD uważa za konieczne przypomnienie o obowiązku przestrzegania ogólnokrajowych obostrzeń oraz regulacji wewnątrzzwiązkowych. Mają one na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa oraz zapewnienie bezpieczeństwa działkowców i ich rodzin.  Dotyczy to w szczególności:
1)zakazu gromadzenia się w częściach wspólnych ROD i na działkach;
2) zachowywania dystansu społecznego w częściach wspólnych ROD
oraz w miejscach takich jak: aleje, śmietniki, bramy, furtki,
wspólne hydranty, parkingi, place zabaw itp.
 3)       obowiązku zakrywania ust i nosa na terenach ogólnych ROD. 
Wiosna to okres rozruchu w ROD, włączana jest woda i energia elektryczna. Krajowy Zarząd PZD zwraca się o przemyślane realizowanie tych działań, aby nie powodowały zabronionego w obecnej sytuacji gromadzenia się osób, a przez to stwarzania zagrożenia dla zdrowia i życia.
Krajowy Zarząd PZD przypomina również, że na podstawie  uchwały nr 295/2020 KZ PZD z dnia 15 października 2020 roku w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii wprowadził nadzwyczajne zasady pracy dla jednostek organizacyjnych PZD. Dzięki nim zapewnione jest nieprzerwane funkcjonowanie struktur PZD przy konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i ostrożności. Koniecznością jest zminimalizowanie bezpośrednich kontaktów z działkowcami, do przypadków tego absolutnie wymagających. Pozostałe sprawy powinny być załatwiane w innej formie, zwłaszcza w drodze telefonicznej, poprzez e-mail albo zwykłą pocztę. 
  Krajowy Zarząd PZD prosi o odpowiedzialne postępowanie i decyzje, które pozwolą na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania ROD do momentu, gdy warunki zewnętrzne pozwolą na powrót do normalności. Ponad rok życia w epidemii sprawił, iż wiele osób zbyt pobłażliwie podchodzi do obostrzeń, nie realizując ich, czym narażają zdrowie i życie innych na niebezpieczeństwo. Krajowy Zarząd PZD przypomina, że zarząd ROD jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w ROD, dlatego też prosimy o zwracanie uwagi na zachowanie działkowców i reagowanie, tam gdzie zachodzi tego potrzeba. Krajowy Zarząd PZD widzi i docenia wysiłek i pracę Prezesów oraz członków Zarządów ROD w tym trudnym czasie w służbie działkowcom i za to serdecznie dziękuje.                                                                           PREZES                                                            Eugeniusz KONDRACKI 
Opublikowano:

Informacja dot.rozliczenia

ROZLICZENIE WYDATKÓW NA ŚMIECI ZA ROK 2020

Strata z lat ubiegłych   12 000 ,00zł

W 2020roku wywieziono ; 527 pojemników (1100l)    na kwotę 53 841,48 zł

                          1 kontener                                 1002,24 zł

     Kwota razem                                            54 843,72 zł

 –

Od działkowców zebrano  kwotę                           59 684,90zł

Różnica to                                                                    4 841,18 zł

 kwotą  pokryto częściowa  stratę z lat ubiegłych                                                                               

W związku z podwyżką śmieci o 50%  opłata za jeden pojemnik  na śmieci w 2021r.  to 156,60 zł Zakładając zużycie na tym samym poziomie

527 pojemniki  x 156,60zł = 82 528,20 zł

82 528,20 zł : 322 działki=256,29 zł  od jednej działki

Opublikowano:

UWAGA OPŁATY

W związku z trwającą pandemią i możliwością nie odbycia Walnego zebrania opłaty za dzierżawę działki zostają na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku z wyjątkiem opłaty za wywóz śmieci,który zdrożał o 50%, w związku z powyższym opłata za wywóz śmieci jest wyższa. Kwoty opłat w zakładce OPŁATY

Jeżeli tylko bedzie możliwośc odbycia Walnego zebrania ,członkowie PZD zostaną poinformowania o terminie

Opublikowano:

UWAGA SUSZA!  WARZYWA I OWOCE DROŻEJĄ!  POMÓŻ SOBIE SAM!

Zalecenia Krajowego Zarządu PZD 

dla wszystkich działkowców w ROD.

1. GOSPODARUJ OSZCZĘDNIE WODĄ Czyli podlewaj tylko to, co tego bezwzględnie wymaga (warzywa, rośliny sadownicze), rezygnując z mniej istotnych nasadzeń. Podlewaj wcześnie rano lub wieczorem, rzadziej, a większymi dawkami wody.

2. ZBIERAJ DESZCZÓWKĘ Z dachu altany 35 m2 można zebrać rocznie nawet 24 tys. litrów wody!

3. ZBUDUJ ZBIORNIK RETENCYJNY Każda kropla się liczy, zatem gromadzenie deszczówki, np. w oczku wodnym, beczkach, zbiornikach jest bezcenne!

4. ZAŁÓŻ NAWADNIANIE KROPELKOWE To niedroga, a najwydajniejsza metoda nawadniania upraw. To się opłaca!

5. ZREZYGNUJ Z TRAWNIKA Zamień go na łąkę kwietną lub stwórz w jego miejscu warzywnik. Pielęgnacja trawnika pochłania przecież mnóstwo wody, nie dając nic w zamian!

6. ZAŁÓŻ WARZYWNIK Uprawiaj zwłaszcza pomidory, ogórki, warzywa liściowe, korzeniowe. To czysty zysk – zbierzesz zdrowe plony prawie za darmo!

7. DBAJ O DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE To z nich uzyskamy własne owoce, nie wydając przy tym ani złotówki!

8. SADŹ GATUNKI JAGODOWE W tym porzeczki, borówki, aronie, świdośliwy, truskawki. To z nich najszybciej zbierzesz pierwsze plony.

9. USTAW KOMPOSTOWNIK Dzięki niemu pozbędziesz się resztek roślinnych, zyskując najwartościowszy nawóz ogrodniczy i to za darmo

10. ŚCIÓŁKUJ ROŚLINY To prosty sposób na zatrzymanie wody w glebie oraz bezchemiczną walkę z chwastami.

11. SEGREGUJ ŚMIECI To konieczność dla każdego, kto dba o przyszłość swojego regionu, kraju, świata.

12. NIE SPALAJ ŚMIECI To szkodliwe dla Ciebie, Twojej rodziny i okolicy.

13. ZREZYGNUJ Z GRILLA Te węglowe mogą być źródłem wielu toksycznych substancji w grillowanym pokarmie. Nie truj dymem siebie i sąsiada!

14. WŁĄCZ SIĘ DO PROGRAMU KLIMATYCZNEGO Zapoznaj się z Programem klimatycznym opracowanym w PZD (dostępny na stronie www.pzd.pl) i działaj świadomie dla dobra wszystkich!

15. KORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH BROSZUR PZD Odbierz w biurze zarządu ROD lub OZ bezpłatne dla działkowców broszury: „Intensywny warzywnik”, „Bądźmy świadomi, bądźmy eko”.

16. STOP DLA CHEMII Chroń swoje rośliny stosując przede wszystkim agrotechniczne metody ochrony, rezygnując z tych chemicznych.

17. DBAJ O OWADY ZAPYLAJĄCE I POŻYTECZNE Bo aby zebrać plony większości warzyw i owoców potrzebujemy ich obecności!

18. CZYTAJ „działkowca” i „Mój Ogródek”! Stale uzupełniaj swoją wiedzę korzystając z aktualnych zaleceń w tych miesięcznikach.

19. REAGUJ Twoja działka jest częścią większej całości – ogrodu. Jego dobro jest wartością wspólną, warto o nie zadbać!

20. WSPIERAJMY SIĘ Włączmy się w akcję wspierania polskich przedsiębiorstw. To od nas zależy, czy przetrwają ten trudny czas pandemii. Kupujmy polskie produkty, wspierajmy lokalne sklepiki, kupujmy gazety i miesięczniki – w tym te nasze, ogrodnicze – „działkowiec” i „Mój Ogródek”. Tylko z Waszą pomocą te czasopisma utrzymają się na rynku i będą dalej służyć Wam pomocą w kolejnych latach! Wspierajmy się, bo teraz ma to szczególnie duże znaczenie!

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, 29 kwietnia 2020 r.


Opublikowano:

Życzenia

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzani się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne ,które przyjdzie nam spędzić w tak trudnych okolicznościach ,przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha!

Zarząd ROD „Przyjaźń”

Opublikowano:

UWAGA!!!

Komunikat Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD
Szanowni działkowcy, 
Od kilku tygodni życie każdego z nas zupełnie się zmieniło. Organy PZD nieustannie monitorują rozwój sytuacji, mając na uwadze jak ważne jest bezpieczeństwo nasze i naszych rodzin. W związku z wytycznymi władz dotyczącymi postępowania w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, organy PZD wprowadziły szereg uchwał, komunikatów, w tym apel w spawie ustanowienia określonych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Krajowy Zarząd PZD mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD jedynie dla osób trzecich. Nasze rodziny i działkowcy są w różnym wieku i różnym stanie ryzyka. Tym samym mogą nadal korzystać ze swoich działek, jednakże pod pewnymi ograniczeniami.
Mając na uwadze powyższe, Okręgowy Zarząd Śląski PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, w najbliższych tygodniach ograniczyli do minimum aktywność na swoich działkach rodzinnych. W szczególności na terenach wspólnych ROD zachowajmy absolutną ostrożność, prosimy o powstrzymywanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.
Wskazujemy także, że z uwagi na sytuację epidemii i zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób, na ROD nie ma możliwości w dniu dzisiejszym uruchomienia wody. Prosimy zatem o wyrozumiałość w powyższym zakresie, a gdy tylko zagrożenie epidemii ustanie, Zarządy ROD niezwłocznie podejmą decyzję o uruchomieniu instalacji wodnej.
Ponadto apelujemy o nie wykorzystywanie działek rodzinnych jako miejsc odbywania kwarantanny, ze względu na to, że w altanach działkowych nie jesteśmy w stanie utrzymać właściwych środków sanitarno – epidemiologicznych, a nadto z uwagi na stwarzanie zagrożenia dla tych działkowców, którzy z działek jednak będą korzystać, np. ze względu na dokarmianie  posiadanych na działkach zwierząt.
Niezależnie od powyższego prosimy o cierpliwość, powstrzymanie emocji i negatywnych reakcji. W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, prosimy o stosowanie się do wytycznych i zaleceń służb sanitarnych oraz komunikatów jednostek nadrzędnych PZD.
Okręgowy Zarząd PZD w Katowicach

Opublikowano:

Nowy komunikat

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD – 03.04.2020

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.

W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne.

Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa.

Krajowy Zarząd PZD

3 kwietnia 2020 r.

Opublikowano:

·Apel

 · 

                                              Apel    Krajowego Zarządu PZD
w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

                                             Szanowni działkowcy!
Jak dotychczas obostrzenia wprowadzane przez władze publiczne, nie odnoszą się bezpośrednio do ROD. Ich terenów nie wskazano, jako wyłączonych z użytkowania, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na gruncie prawa, działkowcy zachowali możliwość przebywania na działkach. Potwierdzają to wystąpienia przedstawicieli Rządu.
Nie oznacza to jednak, że nie ma ryzyka wprowadzenia takich ograniczeń, a stan epidemii nie wpłynął na ogrody. Każdy z nas rozumie, że szczególny czas wymusił zmiany. Dotyczy to funkcjonowania ROD, jako całości i każdej z działek. PZD wprowadził czasowe rozwiązania, zapewniające warunki dla prowadzenia spraw ROD i przeciwdziałające koncentracji osób w ogrodach. Docierające sygnały z ogrodów świadczą, że działania te były właściwe. Dzisiaj ważne jest, jak każdy z nas będzie realizował obostrzenia.
Ograniczenie, a wręcz wykluczenie bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami, zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny, zaniechanie korzystania z urządzeń wspólnych, jak place zabaw, świetlice. Choć uciążliwe, ograniczenia te są dzisiaj konieczne.
Przestrzegając ich oddalamy ryzyko choroby, ale również ryzyko dalszych obostrzeń – zamknięcia ogrodów. Nawet jeżeli budziłoby to wątpliwości prawne, to w obecnych warunkach nie możemy wykluczyć i takich rozwiązań. Stąd też apelujemy do wszystkich działkowców – unikajmy zachowań, które mogłyby stać się pretekstem do zakwestionowania działania ogrodu. Reagujmy na naruszanie ograniczeń przez innych. I najważniejsze, będąc w ogrodzie myślmy o zdrowiu własnym i innych. Szczególną ostrożność i dbałość zachowajmy w takich miejscach jak furtki, bramy, parkingi, gdzie przecinają się nasze ścieżki. Jeżeli mamy czym, to sami dezynfekujmy klamki, kłódki itp.
Szanowni działkowcy!
Postępujmy odpowiedzialnie. Tylko wtedy mamy szansę na zachowanie unikalnej dziś możliwości – bezpiecznego spędzenia czasu w odosobnieniu od innych – na działce w ROD.
Krajowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa, 1 kwietnia 2020 r.

Opublikowano:

INFORMACJA

.

Informujemy,że w dniach 23;24 i 25.03.2020 w godz.11.00-15.00 będzie puszczana woda na Ogr.I .
Prosimy o założenie wodomierzy ,do niedzieli włącznie, oraz o obecność na działkach.

Na ogr.IV prosimy o założenie wodomierzy,o puszczaniu wody zadecyduje gospodarz i wywiesi informację na tablicy.

Ogr.II i III -uzależniony jest od terminu uruchomienia sieci wodociągowej ROD Pstrowskiego. O terminie poinformujemy na tablicach ogłoszeń i stronie.

Opublikowano:

KASA NIECZYNNA

INFORMUJEMY,ŻE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA KASA BĘDZIE NIECZYNNA AŻ DO ODWOŁANIA.

OPŁATY PROSZĘ DOKONAĆ NA KONTO OGRODOWE
Nr konta : 43 8591 0007 0420 0980 0895 0001

WPŁATY DOKONUJEMY DO KOŃCA MAJA 2020 r.

W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT – E-MAILEM LUB DZWONIĄC POD NR
517 735 050 ; 517 735 050

OPŁATA OGRODOWA DLA OGRODU II i III 564,10 zł
OPŁATA OGRODOWA DLA OGRODU I ( od nr 158 ) 564,10 zł

OPŁATA OGRODOWA DLA OGRODU I ( działki od nr 1 do nr 157) 579,10 zł OPŁATA OGRODOWA DLA OGRODU IV – 579,10 zł

Wszyscy działkowcy,którzy podali adresy e-mail, otrzymają noty drogą elektroniczną.

Opublikowano:

Walne zebranie 2020

WALNE ZEBRANIE 2020

Dnia 01.03.2020 odbyło się w naszym Ogrodzie Walne zebranie sprawozdawcze przy niskiej frekwencji członków PZD ROD Przyjażń który wyniósł -13,8%.Zebranie otworzył prezes zarządu Bogusław Hajduga. Zebranie prowadziła Małgorzata Borysowska a protokolantem została Daria Jarosz -Palka Po odczytaniu i zatwierdzeniu porządku obrad i regulaminu przystąpiono do odczytania sprawozdania merytorycznego i finansowego zarządu za rok 2019.Następnie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący Alekasander Kurnik.Po zatwierdzeniu przez obecnych członków PZD przeczytanych sprawozdaniach,prezes przedstawił plan pracy na 2020r;

  1. Puszczenie wody na wiosnę
  2. Realizacja zadania remontowego tj. wymiana ogrodzenia
  3. Realizacja zadania remontowego zabudowy bramy przesuwnej
  4. Organizacja spotkania z działkowcami ogrodu 4 na temat przeniesienia energii do ziemi
  5. Usuwanie awarii na bieżąco
  6. Organizacja dnia działkowca
  7. Sprawy bieżące

Następnie księgowa OFK przedstawiła proponowany preliminarz,wyjaśniając na prośbę działkowców poszczególne punkty preliminarza.

Następnie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał dotyczących opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.

Uchwalono większością głosów/ jedna osoba się wstrzymała -wysokość opłaty ogrodowej wraz z opłatą partycypacji na 2020 w kwocie 347 zł z terminem wpłaty do 31 maja 2020r.
Jednogłośnie uchwalono opłatę wodną w kwocie 11,2 zł od działki z terminem do 31 maja 2020r.
Jednogłośnie uchwalono opłatę energetyczną w kwocie 12,8 zł z terminem płatności 31 maja 2020r.
Uchwalono większością głosów/ 4 osoby głosowały przeciw/ 3 wstrzymało się od głosu -wysokość opłaty za wywóz śmieci w kwocie 187,10 zł od działki, co wzbudziło duże emocje działkowców. Działkowcy nie kryli oburzenia z wysokości opłaty za wywóz śmieci. Zarząd ROD wyjaśnij z czego wynikają tak duże opłaty i jak je pomniejszyć. Zaapelował, by działkowcy korzystali ” z głową ” i nie wyrzucali bioodpadów do kontenerów, a składowali je w swoich kompostownikach. Następnie w jednomyślnym głosowaniu zostały zatwierdzone:
– inwestycja dotycząca ogrodzenia na Ogr. I i II
– wniosek o przyznanie dotację z Funduszu Rozwoju
– montaż bramy przesuwnej na ogrodzie I.

Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę ,w której określono wysokość świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu prac społecznych. Następnie w jednomyślnym głosowaniu uchwalono plan pracy na 2020r. oraz preliminarz finansowy na 2020 rok .Następnie podjęto uchwałę dot. wprowadzenia aneksu do obowiązującego w ROD ” Regulaminu korzystanie z sieci wodociągowej ” aby brak odczytu wodomierza skutkował naliczeniem ryczałtu w wysokości 5zł zł od m2 działki .Uchwałę przyjęto w jednomyślnym głosowaniu. Propozycja padła w związku z dużą liczba niezgłoszonych stanów wodomierzy przez działkowców.

Następnie odbyła się dyskusja na różne nurtujące działkowców tematy.Po wyczerpaniu tematów przewodnicząca zebrania koleżanka Małgorzata Borysowska zaproponowała zebranym zakończenie zebrania. Przewodnicząca zebrania podziękowała wszystkim za udział w obradach i złożyła życzenia owocnej pracy na swoich działkach.

Opublikowano:

Informacja

Informujemy,że zakończono odczytywanie stanów wodomierzy na poszczególnych działkach .O terminie odczytu informacja umieszczona była na tablicach ogłoszeń ,na każdym Ogrodzie.W razie braku odczytu na działkach prosimy o podanie stanów wodomierza poprzez adres e-mail, informacje do skrzynki pocztowej umieszczonej przy biurze albo sms na nr 517735050.