Regulamin korzystania z sieci energetycznej

R E G U L A M I N

korzystania z energii elektrycznej w ROD „Przyjaźń” w Bytomiu

§ 1

Podłączenie do sieci i korzystanie z energii elektrycznej

1. Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogólno ogrodowej za zgodą Zarządu ROD, którego dokonuje osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania robót elektrycznych.

2. Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w statucie PZD i regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku. W celu szczegółowego określenia praw i obowiązków działkowca z tytułu korzystania z energii na działce, wprowadza się następujące zasady w tym zakresie:

-nowe podłączenie następuje po uzyskaniu na pisemny wniosek działkowca zgody Zarządu ROD na podłączenie do sieci energetycznej i zainstalowaniu nowego podlicznika w szafie rozdzielczej znajdującej się na alejce ogrodu,

-nowe przyłącze doprowadza uprawniony elektryk z szafy rozdzielczej znajdującej się na alejce ogrodu do altany na działce,

-wykop do położenia kabla pomiędzy szafą rozdzielczą, a altaną wykonuje działkowiec starający się o podłączenie do sieci elektrycznej,

-koszty nowego przyłącza tj. podlicznika, kabla i wykonania instalacji przez uprawnionego elektryka pokrywa działkowiec,

-wymianę dotychczasowego zasilania dokonuje uprawniony elektryk po zatwierdzeniu pisemnego wniosku działkowca i wniesieniu opłaty pokrywającej koszty modernizacji,

-w przypadku awarii podlicznika koszt jego wymiany na nowy ponosi działkowiec,

-wszelkie instalacje powodujące awarie sieci będą usuwane bez uprzedzenia użytkownika.

3. Wykorzystywanie energii do celów innych niż wymienione w pkt. 2, a zwłaszcza do celów zarobkowych, stanowi przesłankę do zablokowania dostaw energii przez Zarząd ROD.

4. Zgoda Zarządu ROD na podłączenie do sieci energetycznej może być uzależniona od uregulowania wszelkich zobowiązań ciążących na działkowcu w stosunku do ROD.

5. Rozpoczęcie dostaw energii powinno być poprzedzone przeglądem całości instalacji i akceptacją przez uprawnionego elektryka.

6.Użytkownik działki nie może udostępnić , osobie trzeciej , podłączenia do sieci energetycznej ze swojej działki.

§ 2

Rozliczanie zużycia energii

1. Rozliczanie kosztów energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje wg. ceny za 1 kWh stosowanej przez zewnętrznego dostawcę energii w chwili dokonywania wpłaty przez działkowca.

2. Opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z energii elektrycznej ustalane są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników. Odczytu zużycia energii elektrycznej dokonują osoby wyznaczone przez Zarząd ROD trzy razy w roku podczas odpisywania stanu wodomierzy wody na działkach.

3. Terminy wnoszenia opłat za zużytą energię elektryczną

-I termin-do 30 czerwca –zaliczka w wysokości 50% zużycia energii z poprzedniego roku.

-II termin –do 30 października-za rzeczywiste zużycie energii

4. Opóźnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej energii ponad 14 dni kalendarzowych od terminu płatności wyznaczonego przez Zarząd ROD może stanowić podstawę do zablokowania dostaw energii. W przypadku zablokowania dostaw energii elektrycznej opłata kosztów za wyłączenie i ponowne załączenie dostaw energii ponosi działkowiec .

5. Ponowne rozpoczęcie dostaw energii nastąpi po uiszczeniu zaległych opłat powiększonych o opłatę, o której mowa w pkt. 3.

§ 3

Opłata energetyczna

1. Przez pojęcie opłaty energetycznej należy rozumieć opłatę corocznie ustalaną przez Zarząd ROD i zatwierdzoną przez Walne Zebranie Członków, przeznaczoną na pokrycie całkowitych kosztów związanych z eksploatacją sieci ogólnoogrodowej.

2. Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu łącznie z opłatą abonamentową i innymi składnikami stałymi stawki sieciowej zawartych w rachunku wystawianym dla ogrodu przez zakład energetyczny oraz innych obciążeń związanych z zarządzaniem siecią.

3. Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych. Dane te powinny być podstawą uzasadnienia opłaty, o której mowa w pkt. 2.

§ 4

Nadzór i konserwacja sieci energetycznej

1. Nadzór i konserwacja sieci ogólnoogrodowej należy do zadań Zarządu ROD, który w tym zakresie współdziała z osobą posiadającą kwalifikacje do eksploatacji sieci zgodnie z wymogami przewidzianymi w ogólnie obowiązujących przepisach. W tym celu Zarząd ROD może zaangażować osobę z poza członków ROD.

2. Koszty konserwacji i nadzoru nad siecią ogólnoogrodową oraz energii zużytej na potrzeby ogólnoogrodowe, pokrywane są z opłaty przeznaczonej na funkcjonowanie ogrodu.

3. Do zadań elektryka należy w szczególności dokonywanie bieżących napraw sieci ogólnoogrodowej, nadzór nad jej stanem technicznym i właściwym oznakowaniem.

4. Zarząd ROD może powołać komisję energetyczną, do której kompetencji należy w szczególności:

zapobieganie nielegalnemu poborowi energii elektrycznej,

współpraca z działkowcami w zakresie związanym z korzystaniem z energii elektrycznej,

rozwiązywanie sporów związanych z wykorzystywaniem energii elektrycznej,

5. W przypadku nie powołania komisji energetycznej, jej funkcje pełni zespół powoływany doraźnie przez Zarząd ROD

§ 5

Tryb przeprowadzenia kontroli

1. W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia stanu technicznego sieci lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez użytkownika działki, komisja energetyczna powołana przez Zarząd w skład której wchodzi osoba posiadająca kwalifikacje do kontroli urządzeń energetycznych może przeprowadzić kontrolę sieci i instalacji na indywidualnej działce.

2. Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystania energii, ogólny stan sieci i instalacji – zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa, oraz funkcjonowanie i stan podlicznika.

3. W trakcie przeprowadzenia kontroli musi być obecny użytkownik działki lub inna wskazana przez niego osoba pełnoletnia.

4. Z kontroli, w trakcie której wykryto nieprawidłowości, sporządzany jest protokół podpisywany przez członków komisji energetycznej oraz elektryka i użytkownika działki lub reprezentującą go osobę. Protokół przedstawiany jest Zarządowi ROD.

5. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę lub osoby wymienione w pkt. 4 należy zaznaczyć to w protokole z podaniem przyczyny.

6. Bezpodstawne uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli przez użytkownika działki może być przesłanką do zastosowania kar statutowych i zablokowania dostaw energii.

7. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ROD może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli całości sieci energetycznej na terenie ogrodu. Z przebiegu kontroli komisja energetyczna sporządza protokół, w którym zawiera dokonane ustalenia i ewentualne zalecenia. Podpisany przez członków komisji energetycznej protokół przedkładany jest Zarządowi ROD.

§ 6

Nielegalny pobór energii

1. Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności:

podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika np. poprzez zainstalowanie puszki przed podlicznikiem,

ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazanie ilości zużycia energii.

2. W rażących przypadkach kradzieży energii elektrycznej Zarząd ROD na podstawie art. 36 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych może wypowiedzieć działkowcowi umowę dzierżawy.

3. Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej skutkuje natychmiastowym odcięciem dopływu energii.

4. Ponowne podłączenie do sieci ogólnoogrodowej będzie możliwe po usunięciu przyczyn odcięcia i uiszczeniu kosztów opłaty za wyłączenie i ponowne załączenie dostaw energii . Opłaty te ponosi działkowiec.

§ 7

Modernizacja istniejącej sieci energetycznej

1. Zarząd ROD może podjąć prace modernizacyjne sieci energetycznej na terenie ogrodu w oparciu o uchwałę Walnego Zebrania podjętej na uzasadniony wniosek Zarządu zawierający także sposób pokrycia kosztów modernizacji.

2. Działkowiec nie może ingerować w funkcjonowanie podlicznika i sieci ogólnoogrodowej.

§ 8

Czasowe wyłączenie energii elektrycznej w ROD

1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu lub z upoważnienia zawartego w uchwale Walnego Zebrania członków ROD, Zarząd ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w ROD w okresie jesienno -zimowym.

2. Uchwała Walnego Zebrania, o której mowa w pkt 1 powinna być szczegółowo uzasadniona

§ 9

Ustalenia końcowe

  1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 14./2017 Walnego Zebrania ROD „Przyjażń” w Bytomiu z dnia 19.03.2017 r.

  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia