Informacja

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU

 Polski Związek Działkowców RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „PRZYJAŹŃ” w Bytomiu ogłasza przetarg na remont poszycia dachowego na budynku Domu Działkowca

  Dane kontaktowe: tel. 517 735 050

e-  mail: ogrodyprzyjazn@gmail.com                                               

W związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie poszycia dachowego na budynku Domu Działkowca ,  Zarząd ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyjaźń ” w Bytomiu.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie remontu poszycia  dachowego  o wymiarze 400m2

Ogólne warunki zamówienia:

Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.

Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany wykonawca.

Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym przez Wykonawcę zakresu robot zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzenia i technologie spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w jednym egzemplarzu. Prace powinny być wykonane w terminie uzgodnionym z Zarządem ROD „Przyjaźń ”.

Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru końcowego robót.

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

Zakres obejmuje:

-wykonanie pokrycia blachą z wykonaniem łacenia  400m2 ,

 -wykonaniem folii

-rozebranie i wykonanie obróbek blacharskich o rozwinięciu ponad 25cm -36,5m2

– przemurowanie 2  kominów nad dachem 0,48m3

– rozebranie i ponowne zamontowanie rynien i rur spustowych

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w kwocie brutto z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert;

– cena, należy podać cenę brutto                                                                        

– doświadczenie,                                                                                             

– czas wykonania robót,   

Oferty prosimy składać w siedzibie Zarządu ROD „Przyjaźń ” w Bytomiu  ul. Siemianowicka 107 w zaklejonych kopertach”
w uzgodnionych telefonicznie terminach, tel. 517 735 050

Termin zgłaszania ofert  do  15 czerwca 2022 r.


Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające pełną jej identyfikację (NIP, REGON, KRS).Powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *