WAŻNE!!!

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców

w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy

Okręgowy Zarząd Śląski Polskiego Związku Działkowców wyraża swoje głębokie zaniepokojenie zapisami projektu rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy. Zdaniem Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców wejście w życie powyższego rozporządzenia w obecnym kształcie może doprowadzić do licznych likwidacji   Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie tylko na terenie Śląska, ale w całej Polsce, a tym samym mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie całego Związku.

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Warszawie prowadzone są prace nad rozporządzeniem w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy na podstawie delegacji przewidzianej w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza zupełnie nowe narzędziaplanistyczne, w szczególności plan ogólny gminy, który ma zastąpić  obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny gminy będzie stanowił akt prawa miejscowego, obligatoryjny dokument planistyczny o zasięgu całej gminy, z treścią którego badana będzie zgodność planów miejscowych, ale także decyzji o warunkach zabudowy. Wszystkie gminy zostaną zobowiązane do  przygotowania planów ogólnych do dnia 31.12.2025 r. W ramach planu ogólnego cały obszar gminy zostanie podzielony na strefy planistyczne, przewidziano 13 stref planistycznych, z czego ogrody działkowe mają być dopuszczalne jedynie w dwóch strefach – strefie zieleni i strefie zabudowy jednorodzinnej. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą musiały być zgodne z planem ogólnym, zatem rozstrzygnięcia przyjęte na poziomie planu ogólnego zdecydują o zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Istotna będzie możliwość wprowadzenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych do wszystkich stref planistycznych, tak, aby wykluczyć ryzyko likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych i przejmowania ich terenów na cele komercyjne. Zdaniem Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców zapisy rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy, które będą konkretyzować poszczególne strefy planistyczne, będą miały fundamentalne znaczenie dla przyszłości oraz bezpieczeństwa prawnego działkowców, jak i Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Rodzinne Ogrody Działkowe w całej Polsce, a także na terenie województwa śląskiego powstawały na przestrzeni ponad 100 lat w różnych warunkach prawnych, politycznych i gospodarczych. Wreszcie powstawały one w różnorakim otoczeniu, często sąsiadują z zakładami przemysłowymi, osiedlami  mieszkaniowymi o zabudowie jedno i wielorodzinnej, zlokalizowane są przy szlakach komunikacyjnych, na obrzeżach miast czy też przy lasach. Obecny sposób zagospodarowania poszczególnych obszarów gminy będzie zapewne determinował decyzję gmin w zakresie planów ogólnych. Pojawia się tutaj ryzyko, że na etapie prac nad planem ogólnym Rodzinne Ogrody Działkowe trafią do różnych stref planistycznych, np. gospodarczej czy też komunikacyjnej. W konsekwencji może to doprowadzić do likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdujących się strefach, które takich ogrodów nie przewidują.

Należy podkreślić szczególną rolę Rodzinnych Ogrodów Działkowych w życiu społecznym naszego kraju. Jak zapisano w preambule do ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych „Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody, uznaje się za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń”.

Okręgowy Zarząd Śląski Polskiego Związku Działkowców oraz Rodzinne Ogrody Działkowe z Okręgu deklarują podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do zmiany zapisów projektu rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy tak, aby zabezpieczyć istnienie Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz ich dalszy rozwój.

Jako przedstawiciele działkowców wyrażamy swój sprzeciw wobec procedowanego projektu rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy na podstawie delegacji przewidzianej w ustawie z dnia 7 lipca  2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Proponowane w nim zmiany są przez środowisko działkowców nie do zaakceptowania i budzą bardzo poważne wątpliwości i troskę o przyszłość ogrodnictwa działkowego w Polsce.

                                                                         OKRĘGOWY ZARZĄD ŚLĄSKI PZD

                                                                                     W KATOWICACH

Jednocześnie informujemy działkowców ,iz członkowie zarządu ROD Przyjaźń oraz działkowcy naszego ROD również wystosowali stanowisko w tej sprawie do Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie

Zaszufladkowano do kategorii Ważne | Dodaj komentarz

Informacja OGR.IV

Informujemy,że na Ogr.IV została zakręcona woda. Prosimy o zabezpieczenie wodomierzy .

Zaszufladkowano do kategorii Ważne | Dodaj komentarz

Informacja dot.wody

Informujemy, że na Ogr. II i III woda zostanie zakręcona 28 pażdziernika 2023r

Zaszufladkowano do kategorii Ważne | Dodaj komentarz

Uwaga

Informujemy ,że kwota za 1kWh zużytej energii ponad 250kWh na działkę wynosi 1,20 zł

Zaszufladkowano do kategorii Ważne | Dodaj komentarz

Informacja

Informujemy,że zakończono odczytywanie stanów wodomierzy na poszczególnych działkach .O terminie odczytu informacja umieszczona była na tablicach ogłoszeń ,na każdym Ogrodzie.W razie braku odczytu na działkach prosimy o podanie stanów wodomierza poprzez adres e-mail, informacje do skrzynki pocztowej umieszczonej przy biurze albo sms na nr 517735050.

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz

DOŻYNKI 2023

ZAPRASZAMY NA OBCHODY DNIA DZIAŁKOWCA

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 02 września 2023r. W ŚWIETLICY DOMU DZIAŁKOWCA

godz.15.00 – Msza Święta

godz.16.00 – część oficjalna

godz. 17.00 – zabawa taneczna

Sylwetka, Dziewczynka, Poruszać Się
Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz

Szkolenie dla nowych działkowców

Informujemy,że szkolenia dla nowych działkowców odbywają się w Delegaturze Rejonowej w Bytomiu ul. Fałata 13 (siedziba w ROD Narutowicza) w ostatni wtorek miesiąca sierpień,wrzesień i pażdziernik od godz.16.00.

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz

UWAGA – Wpisowe

Informujemy ,że od dnia 27.06.2023r Uchwałą nr 3/XIII/2023r Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD podwyższa się opłatę ogrodową uiszczaną przez działkowca w roku nabycia działki tzw. WPISOWE na kwotę 500,00zł

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz

PRZYPOMNIENIE

ZARZĄD ROD PRZYPOMINA,ŻE 31MAJA MINĄŁ TERMIN OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI.

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz

Rozliczanie prądu w 2023r. – wytyczne dla ROD

Ustawa zróżnicowała ceny energii elektrycznej dla działkowców w 2023r.  Część prądu (pakiet = 250kWh na działkę) będzie rozliczana wg cen z 2022r., reszta wg cen aktualnych. Rodzi to wątpliwości, jak rozliczać pobór prądu w ROD. Dlatego Krajowy Zarząd PZD wydał w tej sprawie wytyczne.

Generalną zasadą przyjętą w wytycznych jest – w rozliczeniach z działkowcami ROD posługuje się cenami stosowanymi przez dostawcę zewnętrznego. Zatem zużycie do 250 kWh rozliczane jest wg stawek z 2022r., po przekroczeniu tego poziomu przez działkowca, wg stawek aktualnych. To, że sąsiad nie zużył swojego pakietu, nie spowoduje przeniesienia go na innego działkowca. W takim przypadku „resztka” pakietu posłużyć może rozliczeniu zużycia ogólnoogrodowego.

Jeżeli po rozliczeniu wpłat od działkowców i rachunków opłaconych przez ROD do dostawcy prądu, powstanie nadwyżka, Zarząd ROD ma obowiązek przeznaczyć ją na pokrycie kosztów opłaty energetycznej w 2024r. – odpowiednio obniży tę opłatę .

http://pzd.pl/artykuly/27431/188/Rozliczanie-pradu-w-2023r—wytyczne-dla-ROD.html

Zaszufladkowano do kategorii Informacje | Dodaj komentarz