WAŻNE!!!

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców

w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy

Okręgowy Zarząd Śląski Polskiego Związku Działkowców wyraża swoje głębokie zaniepokojenie zapisami projektu rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy. Zdaniem Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców wejście w życie powyższego rozporządzenia w obecnym kształcie może doprowadzić do licznych likwidacji   Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie tylko na terenie Śląska, ale w całej Polsce, a tym samym mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie całego Związku.

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Warszawie prowadzone są prace nad rozporządzeniem w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy na podstawie delegacji przewidzianej w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza zupełnie nowe narzędziaplanistyczne, w szczególności plan ogólny gminy, który ma zastąpić  obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny gminy będzie stanowił akt prawa miejscowego, obligatoryjny dokument planistyczny o zasięgu całej gminy, z treścią którego badana będzie zgodność planów miejscowych, ale także decyzji o warunkach zabudowy. Wszystkie gminy zostaną zobowiązane do  przygotowania planów ogólnych do dnia 31.12.2025 r. W ramach planu ogólnego cały obszar gminy zostanie podzielony na strefy planistyczne, przewidziano 13 stref planistycznych, z czego ogrody działkowe mają być dopuszczalne jedynie w dwóch strefach – strefie zieleni i strefie zabudowy jednorodzinnej. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą musiały być zgodne z planem ogólnym, zatem rozstrzygnięcia przyjęte na poziomie planu ogólnego zdecydują o zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Istotna będzie możliwość wprowadzenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych do wszystkich stref planistycznych, tak, aby wykluczyć ryzyko likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych i przejmowania ich terenów na cele komercyjne. Zdaniem Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców zapisy rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy, które będą konkretyzować poszczególne strefy planistyczne, będą miały fundamentalne znaczenie dla przyszłości oraz bezpieczeństwa prawnego działkowców, jak i Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Rodzinne Ogrody Działkowe w całej Polsce, a także na terenie województwa śląskiego powstawały na przestrzeni ponad 100 lat w różnych warunkach prawnych, politycznych i gospodarczych. Wreszcie powstawały one w różnorakim otoczeniu, często sąsiadują z zakładami przemysłowymi, osiedlami  mieszkaniowymi o zabudowie jedno i wielorodzinnej, zlokalizowane są przy szlakach komunikacyjnych, na obrzeżach miast czy też przy lasach. Obecny sposób zagospodarowania poszczególnych obszarów gminy będzie zapewne determinował decyzję gmin w zakresie planów ogólnych. Pojawia się tutaj ryzyko, że na etapie prac nad planem ogólnym Rodzinne Ogrody Działkowe trafią do różnych stref planistycznych, np. gospodarczej czy też komunikacyjnej. W konsekwencji może to doprowadzić do likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdujących się strefach, które takich ogrodów nie przewidują.

Należy podkreślić szczególną rolę Rodzinnych Ogrodów Działkowych w życiu społecznym naszego kraju. Jak zapisano w preambule do ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych „Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody, uznaje się za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń”.

Okręgowy Zarząd Śląski Polskiego Związku Działkowców oraz Rodzinne Ogrody Działkowe z Okręgu deklarują podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do zmiany zapisów projektu rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy tak, aby zabezpieczyć istnienie Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz ich dalszy rozwój.

Jako przedstawiciele działkowców wyrażamy swój sprzeciw wobec procedowanego projektu rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy na podstawie delegacji przewidzianej w ustawie z dnia 7 lipca  2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Proponowane w nim zmiany są przez środowisko działkowców nie do zaakceptowania i budzą bardzo poważne wątpliwości i troskę o przyszłość ogrodnictwa działkowego w Polsce.

                                                                         OKRĘGOWY ZARZĄD ŚLĄSKI PZD

                                                                                     W KATOWICACH

Jednocześnie informujemy działkowców ,iz członkowie zarządu ROD Przyjaźń oraz działkowcy naszego ROD również wystosowali stanowisko w tej sprawie do Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ważne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *