Opublikowano:

KASA NIECZYNNA

INFORMUJEMY,ŻE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA KASA BĘDZIE NIECZYNNA AŻ DO ODWOŁANIA.

OPŁATY PROSZĘ DOKONAĆ NA KONTO OGRODOWE
Nr konta : 43 8591 0007 0420 0980 0895 0001

WPŁATY DOKONUJEMY DO KOŃCA MAJA 2020 r.

W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT – E-MAILEM LUB DZWONIĄC POD NR
517 735 050 ; 517 735 050

OPŁATA OGRODOWA DLA OGRODU II i III 564,10 zł
OPŁATA OGRODOWA DLA OGRODU I ( od nr 158 ) 564,10 zł

OPŁATA OGRODOWA DLA OGRODU I ( działki od nr 1 do nr 157) 579,10 zł OPŁATA OGRODOWA DLA OGRODU IV – 579,10 zł

Wszyscy działkowcy,którzy podali adresy e-mail, otrzymają noty drogą elektroniczną.

Opublikowano:

Walne zebranie 2020

WALNE ZEBRANIE 2020

Dnia 01.03.2020 odbyło się w naszym Ogrodzie Walne zebranie sprawozdawcze przy niskiej frekwencji członków PZD ROD Przyjażń który wyniósł -13,8%.Zebranie otworzył prezes zarządu Bogusław Hajduga. Zebranie prowadziła Małgorzata Borysowska a protokolantem została Daria Jarosz -Palka Po odczytaniu i zatwierdzeniu porządku obrad i regulaminu przystąpiono do odczytania sprawozdania merytorycznego i finansowego zarządu za rok 2019.Następnie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący Alekasander Kurnik.Po zatwierdzeniu przez obecnych członków PZD przeczytanych sprawozdaniach,prezes przedstawił plan pracy na 2020r;

  1. Puszczenie wody na wiosnę
  2. Realizacja zadania remontowego tj. wymiana ogrodzenia
  3. Realizacja zadania remontowego zabudowy bramy przesuwnej
  4. Organizacja spotkania z działkowcami ogrodu 4 na temat przeniesienia energii do ziemi
  5. Usuwanie awarii na bieżąco
  6. Organizacja dnia działkowca
  7. Sprawy bieżące

Następnie księgowa OFK przedstawiła proponowany preliminarz,wyjaśniając na prośbę działkowców poszczególne punkty preliminarza.

Następnie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał dotyczących opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.

Uchwalono większością głosów/ jedna osoba się wstrzymała -wysokość opłaty ogrodowej wraz z opłatą partycypacji na 2020 w kwocie 347 zł z terminem wpłaty do 31 maja 2020r.
Jednogłośnie uchwalono opłatę wodną w kwocie 11,2 zł od działki z terminem do 31 maja 2020r.
Jednogłośnie uchwalono opłatę energetyczną w kwocie 12,8 zł z terminem płatności 31 maja 2020r.
Uchwalono większością głosów/ 4 osoby głosowały przeciw/ 3 wstrzymało się od głosu -wysokość opłaty za wywóz śmieci w kwocie 187,10 zł od działki, co wzbudziło duże emocje działkowców. Działkowcy nie kryli oburzenia z wysokości opłaty za wywóz śmieci. Zarząd ROD wyjaśnij z czego wynikają tak duże opłaty i jak je pomniejszyć. Zaapelował, by działkowcy korzystali ” z głową ” i nie wyrzucali bioodpadów do kontenerów, a składowali je w swoich kompostownikach. Następnie w jednomyślnym głosowaniu zostały zatwierdzone:
– inwestycja dotycząca ogrodzenia na Ogr. I i II
– wniosek o przyznanie dotację z Funduszu Rozwoju
– montaż bramy przesuwnej na ogrodzie I.

Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę ,w której określono wysokość świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu prac społecznych. Następnie w jednomyślnym głosowaniu uchwalono plan pracy na 2020r. oraz preliminarz finansowy na 2020 rok .Następnie podjęto uchwałę dot. wprowadzenia aneksu do obowiązującego w ROD ” Regulaminu korzystanie z sieci wodociągowej ” aby brak odczytu wodomierza skutkował naliczeniem ryczałtu w wysokości 5zł zł od m2 działki .Uchwałę przyjęto w jednomyślnym głosowaniu. Propozycja padła w związku z dużą liczba niezgłoszonych stanów wodomierzy przez działkowców.

Następnie odbyła się dyskusja na różne nurtujące działkowców tematy.Po wyczerpaniu tematów przewodnicząca zebrania koleżanka Małgorzata Borysowska zaproponowała zebranym zakończenie zebrania. Przewodnicząca zebrania podziękowała wszystkim za udział w obradach i złożyła życzenia owocnej pracy na swoich działkach.

Opublikowano:

Informacje jak zostać działkowcem ROD „Przyjaźń”


  • Istnieją dwie procedury uzyskania praw do działki:

1. Poprzez przeniesienie praw do działki za pomocą umowy przeniesienia praw do działki sporządzanej przez dotychczasowego działkowca z osobą, która chce zostać działkowcem

– należy sporządzić umowę przeniesienia praw do działki . Zgodnie z ustawą podpisy pod taką umową muszą być potwierdzone notarialnie

– umowę przeniesienia praw do działki należy złożyć do zarządu ROD wraz z pisemnym wnioskiem o zatwierdzenie tej umowy.

– zarząd ROD ma dwa miesiące na wydanie decyzji o potwierdzeniu przeniesienia praw do działki. Decyzję taką wydaje się w formie uchwały, którą doręcza nowemu działkowcowi.

  • Gdy działka znajduje się w dyspozycji zarządu ROD:

2. Poprzez podpisanie umowy dzierżawy działkowej z zarządem ROD w celu uzyskania praw do działki znajdującej się dyspozycji zarządu ROD.

– na podstawie umowy dzierżawy działkowej zarząd ROD wydaje uchwałę dot. uzyskania praw do działki, którą doręcza nowemu działkowcowi.

Nowy działkowiec wyraża również na piśmie swoją wolę dotyczącą przynależności do PZD. Jeśli chce zostać członkiem PZD składa do zarządu ROD deklarację członkowską .

Nowy działkowiec uiszcza opłaty;

1.Wpisowe- jest to opłata jednorazowa. Wysokość tej opłaty ustalane jest przez Okręgowy Zarząd Śląski i wynosi 300,00 zł.

2. Podwyższona opłata od nowego działkowca tzw opłata inwestycyjna ustalana przez zarząd ROD”Przyjaźń” i wynosi 1400,00 zł-opłata jednorazowa

W przypadku, gdy oboje małżonkowie zostają członkami PZD , wpłacają oni tylko jedno wpisowe i jedną opłatę inwestycyjną.

Osoby ubiegające się o prawo do działki kierowane są na szkolenie
z zakresu prawa działkowego i ogrodnictwa (zagospodarowania i modernizacji działki, uprawa i nawożenie działki, zasady ochrony roślin i dobór preparatów dozwolonych do stosowania na działkach, uprawy warzyw, uprawa roślin sadowniczych, uprawa roślin ozdobnych)
organizowane przez Delegaturę Rejonową w Bytomiu.

Wszystkie druki wraz z informacją o działce,którą jest zainteresowany nowy użytkownik , można uzyskać w Biurze Zarządu w czasie pełnienia dyżurów członków zarządu.

WAŻNE;

1.Współmałżonkowie mogą użytkować tylko jedną działkę w ROD. Wyjątek: małżonkowie mogą użytkować dwie działki tylko w sytuacji, gdy użytkowali je przed zawarciem małżeństwa.

2.Gdy działka przejmowana jest w użytkowanie przez małżonka,zwolniona jest ona z opłaty inwestycyjnej i wpisowej.

3. Jeżeli działkę przejmują osoby bliski (np dzieci, wnuki) zwolnione są z konieczności uiszczenia opłaty inwestycyjnej.