Opublikowano:

Informacja

Zgłoszenie źródła ciepła – gdzie i jak złożyć?

Przypominamy,o obowiązku złoszenia swojego żródła ciepła na działce.

TYLKO TE DZIAŁKI ,KTÓRE MAJĄ ŻRÓDŁA CIEPŁA! Działkowców dotyczy formularz”B”

Swoje źródło ogrzewania można zgłosić do CEEB na dwa sposoby:

  • elektronicznie – za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl. Aby jednak to zrobić trzeba mieć założony profil zaufany lub też posiadać e-dowód;
  • w tradycyjnej papierowej formie – wysyłając deklarację pocztą lub też składając osobiście we właściwym ze względu na umiejscowienie domu urzędu miasta lub gminy. Zgłoszenie źródła ciepła w formie papierowej, zostanie wprowadzone do systemu przez urzędnika, który ma na to 6 miesięcy (stare źródła) lub 30 dni (nowe źródła).

Do wyboru są dwa formularze:

  • pierwszy “A” – dla właścicieli domów jednorodzinnych, budynków i lokali mieszkalnych
  • drugi “B” – dla budynków niemieszkalnych.
Opublikowano:

ZAKAZ SPALANIA W ROD

Przypominamy, iż zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o odpadach) oraz § 68 pkt 5 Regulaminu ROD na terenie działek ROD obowiązuje bezwzględny zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Spalanie odbywać się może wyłącznie w specjalnych instalacjach i urządzeniach – spalarniach. Jedyną dopuszczalną formą przetwarzania odpadów poza spalarnią jest prowadzenie kompostownika na potrzeby własne. W świetle obowiązku wyposażenia działki w kompostownik i kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, w szczególności roślin – § 42 Regulaminu ROD, wypalanie teoretycznie nie powinno istnieć na terenie ROD. Zakaz jednak, mimo wielokrotnego przypominania jest naruszany przez działkowców, a powstające przy spalaniu kłęby dymu i zapach wpływają na bezpieczeństwo i jakość życia osób mieszkających w sąsiedztwie ROD. Łamanie zakazu stanowi naruszenie Statutu i Regulaminu ROD w zakresie podstawowych obowiązków działkowca i członka PZD, uderzając w dobre imię i wizerunek PZD. PZD przy wsparciu ROD stara się budować pozytywne relacje z lokalną społecznością, jednak podejmowanie działań, których negatywne skutki odczuwalne są nie tylko dla mieszkańców, ale i przyrody, bardzo negatywnie na relacje te wpływają i powodują niechęć do działkowców i ROD. Nie powinny więc dziwić działkowców zakusy na przeznaczanie w miejscowych planach zagospodarowania gruntów ROD na inne cele. Przypominamy, iż naruszenie zakazu spalania jest wykroczeniem zagrożonym nie tylko mandatem do 500 zł, ale również karą grzywny do 5 000 zł lub karą ograniczenia wolności czy aresztu.

Opublikowano:

Przypomnienie

Przypominamy o aneksie wprowadzonym przez Walne Zebranie w marcu 2020, do Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej

Aneks do „Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej”

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z dn.01.03.2020r. wprowadza sie do Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej pkt.2 ppkt.a ,następującej treści :

W przypadku gdy działkowiec nie udostępni możliwości odczytu lub sam nie poda stanu faktycznego wodomierza do dnia 30.10. każdego roku ,rozliczenie zużycia wody nastąpi wg stawki 5zł od m2 powierzchni działki.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia tj. 01.03.2020r.

Opublikowano:

Informacje jak zostać działkowcem ROD „Przyjaźń”


  • Istnieją dwie procedury uzyskania praw do działki:

1. Poprzez przeniesienie praw do działki za pomocą umowy przeniesienia praw do działki sporządzanej przez dotychczasowego działkowca z osobą, która chce zostać działkowcem

– należy sporządzić umowę przeniesienia praw do działki . Zgodnie z ustawą podpisy pod taką umową muszą być potwierdzone notarialnie

– umowę przeniesienia praw do działki należy złożyć do zarządu ROD wraz z pisemnym wnioskiem o zatwierdzenie tej umowy.

– zarząd ROD ma dwa miesiące na wydanie decyzji o potwierdzeniu przeniesienia praw do działki. Decyzję taką wydaje się w formie uchwały, którą doręcza nowemu działkowcowi.

  • Gdy działka znajduje się w dyspozycji zarządu ROD:

2. Poprzez podpisanie umowy dzierżawy działkowej z zarządem ROD w celu uzyskania praw do działki znajdującej się dyspozycji zarządu ROD.

– na podstawie umowy dzierżawy działkowej zarząd ROD wydaje uchwałę dot. uzyskania praw do działki, którą doręcza nowemu działkowcowi.

Nowy działkowiec wyraża również na piśmie swoją wolę dotyczącą przynależności do PZD. Jeśli chce zostać członkiem PZD składa do zarządu ROD deklarację członkowską .

Nowy działkowiec uiszcza opłaty;

1.Wpisowe- jest to opłata jednorazowa. Wysokość tej opłaty ustalane jest przez Okręgowy Zarząd Śląski i wynosi 300,00 zł.

2. Podwyższona opłata od nowego działkowca tzw opłata inwestycyjna ustalana przez zarząd ROD”Przyjaźń” i wynosi 1400,00 zł-opłata jednorazowa

W przypadku, gdy oboje małżonkowie zostają członkami PZD , wpłacają oni tylko jedno wpisowe i jedną opłatę inwestycyjną.

Osoby ubiegające się o prawo do działki kierowane są na szkolenie
z zakresu prawa działkowego i ogrodnictwa (zagospodarowania i modernizacji działki, uprawa i nawożenie działki, zasady ochrony roślin i dobór preparatów dozwolonych do stosowania na działkach, uprawy warzyw, uprawa roślin sadowniczych, uprawa roślin ozdobnych)
organizowane przez Delegaturę Rejonową w Bytomiu.

Wszystkie druki wraz z informacją o działce,którą jest zainteresowany nowy użytkownik , można uzyskać w Biurze Zarządu w czasie pełnienia dyżurów członków zarządu.

WAŻNE;

1.Współmałżonkowie mogą użytkować tylko jedną działkę w ROD. Wyjątek: małżonkowie mogą użytkować dwie działki tylko w sytuacji, gdy użytkowali je przed zawarciem małżeństwa.

2.Gdy działka przejmowana jest w użytkowanie przez małżonka,zwolniona jest ona z opłaty inwestycyjnej i wpisowej.

3. Jeżeli działkę przejmują osoby bliski (np dzieci, wnuki) zwolnione są z konieczności uiszczenia opłaty inwestycyjnej.