Opublikowano:

Ogłoszenie dot. Uruchomienia wodociągu -uaktualnienie

Na Ogrodzie I nastąpi uruchomienie wodociągu wg następującego harmonogramu;

10.04. 2018 r. ( wtorek)od godz. 11.00-15.00 działki od nr 1-31: 61-83 ; 152-155

11.04. 2018 r. (środa) od godz. 11.00-15.00 działki od nr 84-104 ; 105-133; 134-150

12.04. 2018 r. (czwartek) od godz. 11.00-15.00 działki od nr 32-42 ; 50-60

13.04. 2018 r. ( piątek) od godz. 11.00-15.00 działki od nr 43-49 ;105-117; 122-133

14.04. 2018r.  (sobota)od godz. 11-15.00 działki od nr 156-220

Na Ogrodzie II i III   16.04. 2018 r. ( poniedziałek  ) od godz. 14.00 do 17.00

Na ogrodzie IV  – 14. 04. 2018r.  (sobota) od godz. 11.00 do 15.00

Prosimy o wcześniejsze zamontowanie wodomierzy.

OBECNOŚĆ DZIAŁKOWCA OBOWIĄZKOWA !

W przypadku nieobecności działkowca w wyznaczonym terminie koszt ponownego podłączenia wynosi 50,00zł

Kalkulacja kosztu ponownego podłączenia.;

  • spuszczenie wody – 15,00 zł
  • ponowne napełnienie 15,00zł
  • obsługa podłączenia – 20,00 zł
Opublikowano:

Walne zebranie

W dn.04.03. 2018r . odbyło się zebranie sprawozdawcze ROD  „Przyjaźń”, które otworzył prezes Bogusław Hajduga .Przywitał przybyłych działkowców i gości w osobach  Kierownika delegatury bytomskiej p. Jana Radołę oraz  księgową   OFK p. Iwonę Bienias.

Przewodniczącą zebrania została p. Małgorzata Borysowska a protokołowała p. Maria Koloch.

Do komisji mandatowej wybrano;

1.Janusz Komosę,

2. Teresa Dyksy

3.Kazimierza Wasilewskiego

Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano;

1. Krystynę Stępowską

2. Mikołaja Litańskiego

3. Kazimierza Przyguckiego.

Prezes Ogrodu p. Bogusław Hajduga przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu a księgowa OFK  p. Iwona Bienias sprawozdanie finansowe za  rok 2017. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił p. Piotr Lorek.

Walne zebranie zatwierdziło wszystkie  sprawozdania jednogłośnie.

Prezes przedstawił plan pracy na rok 2018 a księgowa preliminarz finansowy na 2018r.

Plan pracy przewiduje m.in. dalszą inwestycję dot. Ogrodzenia na Ogr. I , wymiana zdewastowanej siatki ogrodzeniowej na ogrodzie IV , na Ogr. II i III montaż trzech bramek wejściowych  oraz bramy  między ogr. II i III ,wycinkę drzew na Ogr. II i III .

 Załatwienie spraw związanych z przekazaniem terenu pod nowe działki.

Organizacja uroczystych dożynek w związku z 65- leciem istnienia Ogrodu.

 

Walne zebranie przyjęło jednogłośni przedstawiony plan pracy jak i preliminarz finansowy.

Następnie przegłosowano uchwały dotyczące opłat w roku 2018 i przedstawione  przez zarząd wnioski  inwestycyjne

I.              Wniosek dot. Kontynuacji ogrodzenia na ogr. I

II.            Wniosek dot. montażu bramek wejściowych  i bramy na ogr. II i III

III.           Wniosek dot. wymiany siatki zewnętrznej na ogr. IV

W dyskusji  zebrani działkowcy poruszali  problemy  dot. m.in.;

-jeżdżących i parkujących samochodów na alejkach.

-problem rozbudowującego się  w bardzo szybkim tempie wysypiska śmieci

-przewodnicząca zebrania przypomniała o obowiązującym regulaminie dot. korzystania z sieci wodociągowej ,przyjętym w ubiegłym roku na Walnym zebraniu.

Ważne punkty regulaminu  punkty dot. rozpoczęcia sezonu 

5. Działkowicz zobowiązany jest do przybycia na teren ogrodu w dniu próbnego puszczenia wody po okresie zimowym w celu sprawdzenia i zabezpieczenia kranów oraz ujęć wodnych na działce . W przypadku gdy działkowicz nie zabezpieczy ujęć wodnych, z których wycieka woda, osoba upoważniona przez Zarząd ROD zaślepi ujęcia i zaplombuje. Działkowicz poniesie koszty materiału i robocizny za zaplombowanie i ponowne rozplombowanie ujęć na działce.

 6. Osoby powołane przez Zarząd będą, co najmniej trzy razy w roku sprawdzały ujęcia wodne i spisywały stan wodomierzy na poszczególnych działkach, tj. wiosną – sprawdzenie stanu wodomierza i plombowanie przed puszczeniem wody, latem – spisanie stanu wodomierza i jesienią po zakręceniu wody – spisanie stanu wodomierza na koniec sezonu ( po jesiennym spisie można zdjąć plombę i zdemontować wodomierz).

7. Zawiadomienie o próbnym puszczeniu wody na wiosnę i zamknięciu poboru wody na zimę, lub o dodatkowych odczytach stanów wodomierzy, z terminem i godzinami odczytów, wywieszone będzie na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej.

8. Użytkownik działki, obowiązkowo w wyznaczonym terminie zobowiązany jest przebywać na swojej  działce  i umożliwić sprawdzenie stanu wodomierza i sieci wodociągowej na terenie działki. W przypadku niemożliwości osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie w zastępstwie może uczestniczyć inna osoba wyznaczona przez działkowicza.

Po dyskusji z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewodnicząca  zaproponowała zebranym zakończenie zebrania.