Walne zebranie 10.03.2019

Dnia 10.03.2019r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze członków PZD ROD”Przyjaźń”.Zebranie otworzył prezes zarządu,który przywitał wszystkich przybyłych działkowców oraz  gości w osobie głównej księgowej OFK przy Delegaturze Rejonowej w Bytomiu jak również przedstawiciela policji ,który do czasu rozpoczęcia w II terminu zebrania przedstawił nam sprawy włamań ,kradzieży na terenie Ogrodów oraz przedstawił sposoby zachowań w razie stwierdzenia włamani bądź dewastacji na terenie działki. Po wystąpieniu przedstawiciela policji o godz.15.30 rozpoczęły się obrady Walnego Zebranie. Przewodniczącą zebrania została Małgorzata Borysowska, która odczytała  porządek obrad jak i Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego .Po wyborze członków do Komisji Uchwał i Wniosków jak i Komisji Mandatowej i Wyborczej  , prezes przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za 2018r jak i za całą kadencję.Sprawozdanie finansowe przedstawiła ksiegowa OFK a sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Lorek.

Po odczytaniu sprawozdań prezes ROD przedstawił plan pracy na 2019r.

1. Realizacje  zadań inwestycyjnych:
– remont kuchni w Domu Działkowca
–  wykonanie i montaż 3 bramek wejściowych i bramy wjazdowej na Ogrodzie nr II i III
–  wymiana siatki ogrodzeniowej zewnętrznej na Ogrodzie nr IV
2. Organizacja Dnia Działkowca
3. Nasadzenie 11 drzew na Ogrodzie II i III
4. Zagospodarowanie kwietników przed Domem Działkowca
5. Renowacja tablic ogłoszeniowych na Ogrodzie
6. Uporządkowanie alejek na terenie Ogrodu.

Ksiegowa OFK p. Iwona Bienias przedstawiła preliminarz na 2019r. a następnie przewodnicząca Komisji Mandatowej ogłosiła ,iż Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jest prawomocne w II terminie.

Po dyskusji dot. przeczytanych sprawozdań przystąpiono do  ich zatwierdzenia .

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018r przyjęto jednogłośnie.
Sprawozdanie Finansowe za 2018 r przyjęto jednogłośnie.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej na 2018 r przyjęto jednogłośnie.
Wniosek o udzieleniu absolutorium przyjęto jednogłośnie.
Następnie przystąpiono do ustalenia liczby składu nowego Zarządu.
Przewodnicząca Zebrania zaproponowała, 5-osobowy skład  członków Zarządu a 3-osobowy skład członków   Komisji Rewizyjnej .Po głosowaniu  jednogłośnie przyjęto  proponowana liczebność składów zarządu i komisji rewizyjnej.

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Zarządu ROD.

Zgłoszono następujących członków PZD ROD do składu zarządu;
Krystyna Stępowska
Małgorzata Borysowska
Bogusław Hajduga
Teresa Dyksy
Maria Koloch
Wszyscy kandydaci do Zarządu wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w zarządzie.
W związku z tym, że zgłoszono tylko 5 kandydatów tj. tyle ile ma liczyć zarząd ,przystąpiono do głosowania na
całą listę. W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano nowy Zarząd ROD.

Następnie przystąpiono do wyboru kandydatów  do  pracy w Komisji Rewizyjnej.
Kandydaci do Komisji Rewizyjnej to:
Aleksander Kurnik
Kazimierz Przygucki
Danuta Ducka.

Wszyscy kandydaci do Komisji Rewizyjnej wyrazili zgodę na pełnienie funkcji .
W związku z tym, że zgłoszono tylko 3 kandydatów tj. tyle ile ma liczyć komisja ,przystąpiono do głosowania na
całą listę. W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano nową Komisję Rewizyjną.
Następnie przystąpiono do wyboru 5 delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
Jednogłośnie wybrano delegatów: Małgorzata Borysowska, Bogusław Hajduga, Mikołaj Litański,
Kazimierz Przygucki oraz Krystyna Stępowska.
Następnie Przewodnicząca Zebrania ogłosiła krótką przerwę w  obradach celem ukonstytuowania się nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd ukonstytuował się następująco;

Bogusław Hajduga – Prezes Zarządu
Krystyna Stępowska – Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Borysowska – Skarbik
Maria Koloch – Sekretarz
Teresa Dyksy – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna ROD „Przyjaźń” :

Aleksander Kurnik – Przewodniczący Komisji
Danuta Ducka – Członek Komisji
Kazimierz Przygucki – Członek Komisji
Następnie Przewodnicząca Zebrania przedstawiła projekty uchwał dot. wysokości i terminu wnoszenia opłat
ogrodowych  i przystąpiono do głosowania nad nimi;

Wysokość opłaty ogrodowej ( uchwalono większością głosów przy 3 przeciwnych ) w kwocie 260,00zł plus 0,08 zł od m2 działki – z terminem wpłaty do dnia 30.05.2019 r.
Jednogłośnie uchwalono opłatę energetyczną w kwocie 9,80 zł od działki z terminem wpłaty do 31.05.2019 r
Jednogłośnie uchwalono opłatę wodną w kwocie 9,10 zł od działki z terminem zapłaty do 31.05.2019 r
Większością głosów / 2 osoby głosowały przeciw a 4 wstrzymały się od głosu/ uchwalono opłatę za wywóz śmieci
w kwocie 100,00 zł od działki z terminem zapłaty do 31.05.2019 r.
Jednogłośnie uchwalono termin wpłaty za zużyte media do 31.10.2019 r – cena jednostkowa bez zmian zgodnie z
taryfą dostawców.
Następnie kol. Krystyna Stępowska przedstawiła zebranym wnioski Zarządu dot. następujących zadań
inwestycyjnych na 2019 r:
– wniosek na remont kuchni w Domu Działkowca przewidywany koszt 5 258,07 zł
– wniosek na wykonanie, montaż bramek wejściowych i bramy wjazdowej na Ogrodzie nr II i III przewidywany
koszt 5 560,85 zł
– wniosek na częściową wymianę zewnętrznej siatki ogrodzeniowej na Ogrodzie nr IV koszt 7 500,00 zł.
Wszystkie zadania inwestycyjne finansowane będą z własnych środków .
Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałami dot. w/w zadań inwestycyjnych.

Wnioski na remont kuchni i na  wymianę ogrodzenia na Ogrodzie IV zostały przyjęte jednogłośnie.
Wniosek dot. wykonania i montażu furtek oraz bramy wjazdowej na Ogrodzie nr II i III został uchwalony
większością głosów przy  głosie wstrzymującym .
Następnie zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę w której określono wysokość świadczeń pieniężnych i nagród
wypłacanych z tyt. prac społecznych.
Następnie przystąpiono do głosowania nad przedstawionym planem pracy na rok 2019 r  i preliminarzem na 2019r –  obie uchwały  przyjęto jednogłośnie.

Ostatnim punktem zebrania była dyskusja.Po czym przewodnicząca zebrania podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła zebranie.

 

 

 

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *