Zaproszenie do składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do składnia ofert.

      Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyjaźń” w Bytomiu ogłasza konkurs ofert na wykonanie inwestycji pod nazwą „ Utwardzenie oraz wyłożenie części alejki ogrodowej (wjazdowej) płytami ażurowymi”.

     Przedmiotem i celem planowanego zadania jest modernizacja i odnowa drogi ogrodowej na długości 42m i szerokości 5m tj. powierzchni 210m².

Alejka ta znajduje się na głównym wjeździe do ogrodu od strony ul. Siemianowickiej 107.

     Zamawiający zaleca wykonanie wizji, w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia.

Termin wykonania prac do końca lipca 2024r.

Termin płatności do 30 dni po wykonaniu prac.

Zakres prac:

  1. Zabezpieczenie terenu.
  2. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości alejki.
  3. Podbudowa z kruszywa naturalnego.
  4. Wyłożenie całej powierzchni płytami ażurowymi.
  5. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi.

Warunki przystąpienia do konkursu:

  1. Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
  2. Wykonawca we własnym zakresie sam określa zakres ( ilość) koniecznych prac.
  3. Wykonawca przedstawia  wraz z ofertą szczegółowy kosztorys ofertowy na bazie KNR i opisy technologii wykonania robót.
  4. Wykonawca wypełnia formularz ofertowo cenowy (załącznik nr.1).

Ocena ofert w przetargu dokonana będzie w oparciu o następujące kryteria :

– cena

– wiarygodność techn – ekon.

– okres gwarancji  i rękojmi

– termin wykonania prac.

Możliwości dostarczenia ofert:

– na adres mailowy ogrodyprzyjaźń@gmail. com

– skrytka pocztowa nr93 w UP Bytom 2 przy ul. Karola Miarki 2

– dostarczyć osobiście do biura zarządu ROD „Przyjaźń” w godzinach urzędowania.

Termin składania ofert do 30.05.2024r.

Rozpatrzenie ofert oraz wybranie wykonawcy prac nastąpi w dniu 04.06.2024r przy udziale trzy osobowej komisji. Zmiana terminu z przyczyn niezależnych.

O rozstrzygnięciu konkursu wykonawcy zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

Załącznik do oferty:

Zał. nr.1  – Formularz ofertowo cenowy.


Ten wpis został opublikowany w kategorii start, Ważne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.